GNIZ

VEDTEKTER

Vedtekter for GNIZ

Siste endringer: 2009.12.20

§ 1 Formål
GNIZ skal skape et miljø for gaming i Oslo og Akershus.
 
§ 2 Organisatorisk tilknytning
GNIZ er en frittstående interesseorganisasjon.
 
§ 3 Medlemmer
Alle som har interesse av gaming.
Medlemmer opptas etter godkjenning av styret eller daglig leder.
 
§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget.
 
§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales årlig.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ingen rettigheter, og kan av styret eller daglig leder strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 
§ 6 Årsmøte
Årsmøtet skal holdes hvert år og er GNIZ sin høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
 
Styret har møteplikt på årsmøtet.
 
§ 7 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer og behøver ikke å være medlem av GNIZ.
 
§ 8 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
§ 9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle GNIZs årsmelding
2. Behandle GNIZs regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta GNIZs budsjett
 
§ 10 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 
§ 11 Styret
GNIZ ledes av styret (minimum 3 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret og styrets leder velges på årsmøtene og styremedlemmer sitter i en periode på to (2) år av gangen.
 
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med GNIZs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere GNIZ utad.
5. Sørge for at GNIZ har en god økonomi.
 
All fortjeneste GNIZ oppnår disponeres av Styret i tråd med foreningens formål.
 
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 
Styret er vedtaksført når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
 
§ 12 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
 
§ 13 Oppløsning (§ 13 kan ikke endres.)
Oppløsning av GNIZ kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av GNIZ.Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 12.
 
§ 14 Signatur

 

Styrets leder sammen med et styremedlem innehar i felleskap signatur.